Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Popapat s.r.o., IČ 07362544

 

Sídlem Sadová 603, 738 01 Frýdek-Místek

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl C, vložka 75524

 

I. Úvodní ujednání

 1. Tyto Obchodní podmínky (dále též jen OP) společnosti Popapat s.r.o., IČ 07362544, Sídlem Sadová 603, 738 01 Frýdek-Místek (dále též jen „prodávající“) jsou obchodními a dodacími podmínkami ve smyslu ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a upravují smluvní vztahy vzniklé z kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a zákazníkem (kupujícím) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (e-shopu) provozovaného na webové stránce www.zdravekrabicky.cz, nebo uzavřené na základě objednávky telefonické, ústní, e-mailové či písemné, přičemž se smluvní strany dohodly, že část obsahu smlouvy určují těmito obchodními podmínkami, které jsou veřejně přístupné na adrese www.zdravekrabicky.cz/obchodni-podminky. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.zdravekrabicky.cz (dále jen „webová stránka“ či “e-shop”), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Kupující a Prodávající shodně uvádějí, že tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující prohlašuje, že je mu znění těchto Obchodních podmínek známo a že mu je jejich obsah jasný a srozumitelný. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 3. Zaškrtnutím políčka na webové stránce, umístěného vedle textu „Souhlasím s obchodními podmínkami prodávajícího“, potvrzuje kupující, že si přečetl tyto obchodní podmínky, seznámil se s nimi, nemá k nim výhrady, považuje za součást kupní smlouvy, výslovně s nimi souhlasí, a to v jejich znění platném a účinném v okamžiku takového potvrzení. Stejně tak písemným potvrzením objednávky prodávající potvrzuje, že se s těmi obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.
 4. Odchylná ujednání od obchodních podmínek je možné sjednat písemně formou dodatku kupní smlouvy. Odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek a vztahují se pouze k danému smluvnímu vztahu. Taková ujednání, která jsou odchylná od obchodních podmínek, nemohou založit běžnou praxi stran.
 5. Některá ujednání obchodních podmínek se týkající pouze kupujícího spotřebitele (nevztahují se na kupujícího podnikatele), a to všude tam, kde daný článek obsahuje v názvu označení : kupující -spotřebitel. Uvedené platí i v případě, že se dále hovoří v předmětném článku jen o kupujícím), nebo v případě určitého bodu v konkrétním článku, kde se hovoří o kupujícím spotřebiteli.

V ostatních článcích či bodech, tedy tam, kde není v názvu či v textu bodu výslovně uvedeno, zda se týká spotřebitele či podnikatele, se OP resp. jednotlivá ujednání vztahují na kupujícího spotřebitele i podnikatele.

 1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají níže uvedené termíny následující význam:

„Prodávající“ je Popapat s.r.o., IČ 07362544, sídlem Sadová 603, 738 01 Frýdek-Místek

„Ceník“ je ceník vydávaný prodávajícím, kterým jsou určeny ceny jednotlivých druhů zboží, jednotlivých programů. Ceník je uveřejněn na internetových stránkách prodávajícího www.zdravekrabicky.cz, když prodávající si vyhrazuje právo ceny změnit. Pro kupujícího je platná vždy cena platná v době uzavření smlouvy.

„Kupní cena“ je cena zboží, určená v ceníku dle jednotlivého druhu – programu - objednaného zboží.

„Kupujícím“ je zákazník, který je spotřebitel nebo podnikatel, který s prodávajícím uzavře kupní smlouvu na zboží.

„Spotřebitelem“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností nebo s ní jinak jedná.

„Podnikatelem“ je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely OP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že se má za to, že jedná při své podnikatelské činnosti.

„Zboží“ jsou produkty (programy) prodávajícího specifikované na webové stránce www.zdravekrabicky.cz – jsou to balená „krabičková“ chlazená jídla odpovídající různým kalorickým hodnotám, kdy kupující v objednávce identifikuje zboží výběrem kalorické hodnoty, počtem porcí v rámci jednoho dne (počtem krabiček) a počtem dnů. Za zboží se považuje individuálně určený program, nikoli jednotlivé jídlo resp. krabička. Zboží prodávající dle objednávky vyrábí.

 1. Kupní smlouva je uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím tak, že se jedná o dodání zboží (jídelních krabiček) prodávajícího, a to kupujícímu, na předem určené místo dodání, v počtu předem určených dnů. Nejmenší možný počet dodání je 1 kalendářní den, přičemž v případě objednávky více kalendářních dní se jedná zpravidla o dny jdoucí po sobě. Prodávající dodává zboží (jídlo v krabičkách) vždy 1x denně, v množství (počtu krabiček) na celý daný den, v kalorické hodnotě a případné úpravě dle volby kupujícího.

Kupující se zavazuje objednané zboží převzít způsobem sjednaným a zaplatit za něj řádně a včas kupní cenu, prodávající se zavazuje zboží dle uzavřené smlouvy dodat, a to na své vlastní náklady.

 1. Skladba jednotlivého denního jídla je uvedena v jídelníčku na webové stránce prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo změnit jídelníček v průběhu přípravy jídel, pokud by nastal problém s dovážkou nebo přípravou surovin.  Jídelníček není možno ovlivnit kupujícím, kupující určuje pouze kalorickou hodnotu, počet porcí za den a je oprávněn požadovat vyjmutí některých alergenů (viz.níže).
 2. Objednávka zboží v e-shopu společnosti i formou e-mailové elektronické komunikace je možná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 3. Identifikace a specifikace zboží - jednotlivých programů, popis jeho hlavních vlastností, je k dispozici na webové stránce (e-shopu) prodávajícího.
 4. Při využití telekomunikačních prostředků (například připojení k internetu, telefonní poplatky) platí tarify a podmínky poskytovatelů příslušného připojení kupujícího; prodávající neúčtuje žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky.
 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku zák. č. 89/2012. Sb. v platném znění, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Současně se právo na odstoupení ve lhůtě 14 dnů rovněž nevztahuje na smlouvu o dodávce potravin dle ust. §1840 ost. 1 písm. g) Občanského zákoníku.
 2. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího telefonicky, případně prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce. Byly-li prodávajícím v souvislosti s objednávkou přijaty peněžní prostředky, vrátí je ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy včetně nákladů na dodání kupujícímu, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím .

 

III. Zákaznický účet – klientská zóna

 1. Objednávka zboží může být provedena ústně, telefonicky (za předpokladu zaslání následného písemného potvrzení) nebo může být provedena prostřednictvím webové stránky, přičemž může být odeslána buď bez zákaznického účtu (bez registrace), nebo prostřednictvím trvalého uživatelského - zákaznického účtu.
 2. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží, zjistit stav fakturace, zjistit stav jednotlivých objednávek, odhlásit jednotlivé dny odběru, duplikovat objednávku dále jen „uživatelský či zákaznický účet“)
 1. Založit zákaznický účet si mohou pouze právnické osoby nebo fyzické osoby, které jsou plnoleté a plně svéprávné. Pro založení zákaznického účtu je nutno uvést e-mailovou adresa zákazníka a vyplnit příslušný formulář s kontaktními údaji. O založení účtu bude kupující informován ihned po jeho úspěšném dokončení, a následně i potvrzujícím e-mailem. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
 2. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. V případě jakékoli pochybnosti o tom, zda se heslo se nestalo známým pro třetí osoby, je kupující povinen informovat prodávajícího a heslo bezodkladně změnit.
 4. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíce nevyužívá, či v případě, kdy kupující opakovaně poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou pravidelnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, či v návaznosti na případné poruchy.

 

IV. Objednávka; Uzavření smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní prodávajícího je informativního charakteru, nejedná se o nabídku zboží s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Kupující může objednávku zboží učinit ústně, telefonicky, emailem či prostřednictvím webové stránky, a to bez registrace či přes zákaznický účet.
 2. V případě objednávky učiněné ústně, telefonicky či e-mailem bude zákazníkovi zasláno potvrzení objednávky. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy se kupující a prodávající dohodnou na podstatných náležitostech smlouvy. Prodávající vždy upozorní kupujícího, že smluvní vztah se řídí těmito obchodními podmínkami.
 3. V případě, že zákazník objednávku učinil ústně, telefonicky či e-mailem, nepotvrdil objednávku písemně, ale přesto dochází k dodávání zboží dle dohodnutých podmínek, je smlouva řádně uzavřena a obě strany jsou jí vázány, tedy prodávající dodává zboží a kupující je povinen za něj uhradit kupní cenu.
 4. Na webové stránce prodávajícího může kupující odeslat i nezávaznou poptávku, přičemž vyplní stanovené identifikační a jiné údaje na základě kterých mu bude nabídnut vhodný program – zboží. Kupující se pak může rozhodnout, zda učiní závaznou objednávku či nikoli.
 5. Kupující může objednávku učinit prostřednictvím objednávkového formuláře bez registrace či přes zákaznický účet a odeslat objednávku týkající se zboží (programů) prezentovaného v e-shopu společnosti. Objednávka kupujícího se odesláním považuje za závaznou nabídku kupujícího k uzavření kupní smlouvy.
 6. Kupující nejprve vybere jednotlivý program (popis programu je uveden na webové stránce), poté má možnost vyjmout alergeny – houby, ryby, ořechy (jiné alergeny není možno vyloučit), dále kupující určí počet po sobě jdoucích dnů, po které si přeje daný program (krabičky) přijímat a den, kterým se dodávka zahájí. Další proces objednávky probíhá zadáním kontaktních údajů požadovaných v rámci procesu objednání. Objednávka může být odeslána jen tehdy, pokud jsou vyplněna všechna povinná pole a je potvrzeno prohlášení „Odesláním závazné objednávky potvrzuji, že jsem se seznámil se zněním a souhlasím s Obchodními podmínkami, které jsou součástí kupní smlouvy“ a rovněž potvrzeno prohlášení „Odesláním závazné objednávky potvrzuji, že jsem se seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů“. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „Závazně objednat objednávku“ a proces objednání je tím ukončen.
 7. Před odesláním objednávky má zákazník možnost u své objednávky překontrolovat, zda neudělal chybu v zadání objednávky a opravit ji kliknutím na odkaz „upravit objednávku“ před konečným potvrzením objednávky.
 8. Po kliknutí na tlačítko „dokončit a zaplatit“ obdrží zákazník e-mailem automatické potvrzení objednávky na uvedený e-mail. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání potvrzení objednávky na elektronickou adresu kupujícího.
 9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 10. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

7. Ceny, platba, faktura

 1. Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách (CZK) a jsou uvedeny včetně DPH. Ceny jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků. Platná aktuální cena zvoleného zboží – programu je uvedena v ceníku. Ceník je uveřejněn na webové stránce prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo ceník kdykoli změnit, přičemž kupní cena zboží je vždy platná tak, která je aktuální v době uzavření kupní smlouvy.
 2. Platba za zboží probíhá buďto bezhotovostním převodem peněz na základě vystavené faktury s 5ti denní splatnosti nebo v hotovosti úhradou řidiči při prvním dodání zboží (dovoz krabiček první objednaný den programu).
 3. Dokončená odeslaná závazná objednávka či potvrzená objednávka je oboustranně odsouhlasenou, závaznou a platnou kupní smlouvou.
 4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. V případě platby kupní ceny bezhotovostním převodem se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na bankovní účet prodávajícího.
 5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před dodáním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 6. Pokud kupující neuhradí kupní cenu v plné výši před převzetím zboží, stane se vlastníkem věci teprve úplným zaplacením kupní ceny.
 7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po přijetí objednávky a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 8. Faktura je splatná v případě, že je zvolená volba bezhotovostním převodem do 5 dnů ode dne vystavení faktury, nejpozději však vždy v první den dodání části zboží. V případě volby hotovostní platby je faktura splatná v den první dodávky části zboží, a to řidiči, který vystaví kupujícímu potvrzení o provedené platbě.

8. Dodaní zboží a další podmínky

 1. Prodávající dodá objednané zboží (program v počtu objednaných dnů) kupujícímu na adresu, jež kupující určí v objednávce jako adresu doručovací, a to způsobem určeným v objednávce. Dodání zboží kupujícímu zajišťuje na své náklady prodávající.
 2. Kupující v objednávce určí způsob převzetí zboží, a to osobně od řidiče, převzetí jinou osobou, nebo odevzdání zboží bez osobního převzetí na určené místo („pověšení na kliku“, vložením do „schránky na jídlo“, položením před dveře apod.)

Prodávající výslovně konstatuje, že preferuje předání přímo osobě kupujícího. Není-li to však možné, je připraven předat zboží i jinými výše uvedenými způsoby, když výslovně upozorňuje kupujícího, že neodpovídá za případné škody tímto vzniklé a považuje zboží za předání uskutečněním předáním tak, jak určí kupující. Pokud je Kupujícím určeno odevzdání Zboží bez osobního předání tj. „pověšení na kliku“ či jiným způsobem, má se za to, že kupující zboží převzal okamžikem uskutečnění neosobního předání. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu, odcizení nebo znehodnocení zboží. Okamžikem odevzdání zboží na určené místo či určené osobě, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

V případě, že kupující bude mít jakékoli výhrady k předání zboží je povinen tyto výhrady oznámit prodávající v den dodání zboží, ke kterému má výhrady. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Má se za to, že zboží bylo řádně doručeno, pokud daný den není prodávajícímu doručena výhrada či oznámení, že řádně zboží doručeno nebylo. S tímto kupující výslovně souhlasí.

 1. Prodávající se zavazuje vyrábět zboží dle platných norem a předpisů ČR s použitím kvalitních a čerstvých surovin a dále se zavazuje informovat kupujícího o složení jednotlivých částí zboží. Tuto informace sdělí prodávající kupujícímu prostřednictvím etikety umístěné na jednotlivých krabičkách.
 2. Zboží je dodáváno v chlazeném stavu. Zboží musí být až do jeho konzumace udržováno v chladu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakost zboží, pokud po odevzdání zboží kupujícímu dojde k porušení skladovacích podmínek.
 3. Zboží musí být spotřebováno do dne uvedeného na štítku. Po otevření je nutné zboží ihned spotřebovat.
 4. Kupující se zavazuje informovat Prodávajícího o všech zdravotních komplikacích, které mohou mít negativní vliv v kombinaci se zbožím (např. alergie na jídlo, diabetes atd.).
 5. Kupující je oprávněn provést po dohodě s prodávajícím změnu objednávky, jako je zejména změna místa dodání zboží, množství či změna programu, změna způsobu hrazení kupní ceny zboží, zrušení objednávky zboží, ve lhůtě nejpozději 2 pracovní dny do 12:00 před prvním dnem dodání části zboží. Změnám, o kterých je Prodávající informován v kratší lhůtě, než je uvedeno v předchozí větě, nemusí být z objektivních důvodů ze strany prodávajícího vyhověno. Neprovedení kupujícím požadované změny v kratším termínu nemá vliv na povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu kupní cenu zboží a nezakládá ani kupujícímu právo na slevu z Kupní ceny, reklamaci zboží nebo jinou případnou kompenzaci ze strany prodávajícího. V případě, že po dohodě dojde ke změně smlouvy s tím, že změna bude mít vliv na kupní cenu, vystaví prodávající dobropis a přeplatek vrátí na číslo účtu, ze kterého bylo hrazerno, či vystaví fakturu na doplatek kupní ceny.
 6. Návrhy na změnu smlouvy či zrušení objednávky zboží je možno provést v pracovní dny na e-mailu objednavky@zdravekrabicky.cz a nebo na telefonním čísle +420 730 58 59 95
 7. Objednávky, dohodnuté změny či zrušení objednávky uskutečněné v rozmezí 00:00 hod -12:00 hod. daného pracovního dne se registrují k dodávce zboží, která se má uskutečnit třetího dne po uplynutí daného pracovního dne. Objednávky, změny ču zrušení uskutečněné v rozmezí 12:00hod -23:59 hod. daného pracovního dne se registrují k dodávce Zboží, která se má uskutečnit čtvrtého dne po uplynutí daného pracovního dne.
 8. Smluvní strany se dohodly, že náklady za předčasné ukončení objednávky jsou stanoveny na 500,-kč bez DPH, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

9. Reklamace vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Ustanovení uvedená předchozím bodě se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. Je-li zboží vadné, může spotřebitel (dle § 2169 občanského zákoníku) požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součástí věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného zboží nenáleží kupujícímu, pokud před převzetím zboží věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 1. Zboží prodávajícího není možno považovat za spotřební zboží. Na zboží je vyznačena nejkratší trvanlivost a způsob skladování. Zboží podléhá rychlé zkáze.
 2. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího písemně na adrese sídla nebo formou e-mailové zprávy na e-mail objednavky@zdravekrabicky.cz. Kupující je povinen vadnost plnění vytknout bezodkladně po zjištění. Prodávající sdělí stanovisko k reklamaci nejpozději do 3 dnů od přijetí reklamace, nejpozději do 30 dnů pak reklamaci vyřídí.
 3. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady mohou být upraveny v reklamačním řádu – dostupný na webových stránkách prodávajícího.
 4. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu případně vzniklého v souvislosti s koupí zboží na e-shopu společnosti. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce ( http://www.coi.cz/).

 

10. Ostatní ujednání

 1. Základním komunikačním prostředkem mezi kupujícím a prodávajícím je elektronická komunikace prostřednictvím emailových adres smluvních stran. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího a s tímto kupující vyjadřuje souhlas. Kupující rovněž souhlasí, že na jeho e-mailovou adresu mu budou doručovány i daňové doklady – faktury.
 2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
 3. Prodávající v rámci své obchodní činnosti vystupuje jako správce osobních údajů. Veškeré informace o zpracování osobních údajů naleznete na www…….. Informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je dostupný na webové stránce prodávajícího.
 4. Mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

11. Závěrečná ujednání

 1. Tyto všeobecné a dodací podmínky se vztahují na koupi a dodávku zboží prodávajícího a jsou účinné od 4.12022. Tyto obchodní podmínky jsou umístěny na webových stránkách prodávajícího.
 2. V případě, že se v některém z výše uvedených bodů dostanou obchodní podmínky do rozporu se zákonnou úpravou chránící spotřebitele (např. při změně právní úpravy), poté se podmínky řídí právní úpravou pro spotřebitele příznivější.
 3. Kupní smlouva, resp. údaje obsažené v odeslané objednávce, včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není volně přístupná.
 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

 

 

Ve Frýdku-Místku dne 4.11.2022

Radim Suszka
Popapat s.r.o.

 


Objednat krabičky